Zapytanie ofertowe – System wizualizacji do wykonania instalacji demonstracyjnej

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia ofert na planowany zakup – „System wizualizacji do wykonania instalacji demonstracyjnej”.

Do zapytania dołączony jest załącznik nr 1 – zawierający specyfikację przedmiotu zamówienia.

<<Załącznik nr 1>>

Oferta powinna zawierać :

 • nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP,
 • podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia,
 • cena oferty powinna zawierać całkowity koszt zamówienia (cena brutto), jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów;
 • Oferent powinien przedstawić rekomendacje oraz wykazać się wiedzą i doświadczeniem
  w zakresie projektowania oraz realizacji instalacji demonstracyjnych zgodnie z treścią załącznika nr 1- zawierającego specyfikację przedmiotu zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert :

 • oferty należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej – za pomocą poczty e-mail, za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres:

CMGI Sp. z o.o

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a/2

05-077 Warszawa

adres e-mail : s.kolodziejczyk@cmgi.com.pl

Termin składania ofert :

 • oferty proszę przesyłać do dnia 2018.03.07 do godz. 16.00.

Przedmiot zamówienia :

 • przedmiotem zamówienia jest zakup „Systemu wizualizacji do wykonania instalacji demonstracyjnej”,
 • przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad prawnych i wykonawczych,
 • Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, będących gwarancją uzyskania parametrów technicznych wymienionych
  w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Kryteria wyboru oferty:

 • zamówienie zostanie udzielone po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert,
 • porównaniu i ocenie podlegać będą wszystkie ważne oferty, tj. zgodne z zapytaniem ofertowym,
 • jedynym kryterium oceny ofert będzie cena – waga kryterium: 100%,
 • dostawa Sprzętu musi być zrealizowana /instalacja oraz uruchomienie/ w terminie 14 dni od daty pisemnego złożenia zamówienia,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ofertowego bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu w sprawie złożenia ofert i realizacji zamówienia :

Sławomir Kołodziejczyk – tel. 22 11 00 061

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *